1. Strona główna
 2. Baza wiedzy
 3. Scenariusze w YouLead

Scenariusze w YouLead

Ścieżki i scenariusze

Ścieżka jest pewną zdefiniowaną przez użytkownika YouLead spójną sekwencją kroków realizowanych przez YouLead dla pojedynczego kontaktu. Sekwencyjność ścieżki oznacza, że wiadomo w jakiej kolejności wykonywane są kroki, tzn. wiadomo jednoznacznie jaki krok powinien być wykonany po zakończeniu kroku bieżącego. Spójność ścieżki oznacza, że kroki są ze sobą połączone w taki sposób, że nie można danej ścieżki podzielić na dwie mniejsze ścieżki bez usuwania połączeń między krokami.

Kroki mogą przyjmować postać:

 • zdarzeń
  ten rodzaj kroku może występować tylko na początku ścieżki (czyli nie może być poprzedzony innym krokiem). Każda ścieżka zaczyna się od jednego zdarzenia. Podróż kontaktu na ścieżce zaczyna się zawsze wystąpieniem jakiegoś rodzaju zdarzenia. Wewnątrz zdarzenia można określić dodatkowo jakie warunki musi ono spełniać, aby kontakt faktycznie rozpoczął podróż na ścieżce.


 • warunków
  ten rodzaj kroku umożliwia rozgałęzienie ścieżki. Ścieżki wychodzące z warunku są rozłączne, tzn. kontakt będzie kontynuował podróż tylko jedną z nich (zależnie od tego czy spełnia warunek). Warunki mogą dotyczyć różnych informacji, np. atrybutów zdarzenia, które rozpoczyna ścieżkę; atrybutów kontaktu, który podróżuje ścieżką; pewnych wartości środowiskowych (np. jaki jest dzień tygodnia)
 • akcji
  ten rodzaj kroku pozwala na wykonanie określonej akcji przez YouLead. Akcje wykonywane są zawsze w kontekście kontaktu, który podróżuje ścieżką.

Każda poprawna ścieżka zaczyna się od jednego zdarzenia, które połączone jest następnie z sekwencją warunków i akcji.

Połączenia pomiędzy krokami mają postać strzałek wskazujących kolejność wykonywania kroków. Wykonywanie kroków zwykle następuje natychmiast, tzn. po zakończeniu jednego kroku wykonywany jest następny. Możliwe jest jednak opóźnianie połączeń (takie połączenia oznaczone są ikonką zegarka). Najprostsze opóźnienie połączenia polega na odroczeniu następnego kroku o określony czas (lata, miesiące, dni, godziny, minuty). 

Bardziej skomplikowane opóźnianie pozwala na wpisanie określonych dni i godzin roboczych, które powinny być brane pod uwagę oraz wskazywanie określonej godziny, o której powinno nastąpić kontynuowanie ścieżki.

Scenariusze są zbiorem ścieżek (jednej lub więcej) zebranych na jednym pulpicie, najczęściej realizujących wspólnie pewną określoną kampanię lub funkcjonalność

Capping

Konstrukcja ścieżek pozwala na to, aby kontakt podróżował daną ścieżką wielokrotnie a także aby podróżował tą samą ścieżką równolegle, tj. w tym samym czasie, wiele razy (jest to możliwe zwłaszcza jeśli stosowane są połączenia opóźnione). Zarządzanie tym, jak wiele razy i jak często kontakt może podróżować ścieżką oraz czy możliwe jest jego równoległe podróżowanie na tej samej ścieżce, odbywa się poprzez ustawienie tzw. cappingu.

Capping ustawiany jest dla całego scenariusza. Capping pozwala na wykonanie następujących ustawień:

 • Wykonaj nie częściej niż raz na
  Dzięki tej opcji możliwe jest określenie jak często kontakt może podróżować dowolną ścieżką w tym scenariuszu. Przed upłynięciem określonego czasu, kontakt nie zostanie ponownie wpuszczony do żadnej ścieżki scenariusza nawet, jeśli zaistnieje zdarzenie, którym rozpoczyna się któraś z tych ścieżek. (*)


 • Maksymalna liczba wykonań scenariusza
  Dzięki tej opcji możliwe jest określenie ile razy kontakt może podróżować którąkolwiek ścieżką ze scenariusza. Po osiągnięciu maksymalnej liczby, kontakt nie zostanie wpuszczony do żadnej ścieżki scenariusza nawet, jeśli zaistnieje zdarzenie, którym rozpoczyna się któraś z tych ścieżek. (*)


 • Jeśli kontakt jest już w danej ścieżce scenariusza
  Dzięki tej opcji możliwe jest ustawienie w jaki sposób YouLead powinien traktować sytuację, w której kontakt jest już w danej ścieżce scenariusza (najprawdopodobniej na opóźnionym połączeniu między krokami) a zaszło zdarzenie, które potencjalnie mogłoby ponownie wpuścić kontakt na tę samą ścieżkę. Do samego sprawdzenia czy kontakt jest już w danej ścieżce scenariusza dochodzi gdy kontakt przesuwa się w scenariuszu na połączenie występujące zaraz za inicjującym zdarzeniem w ścieżce. Należy mieć na uwadze, że dojście do tego połączenia jest możliwe, o ile zostały spełnione warunki określone w zdarzeniu. Istnieją 3 możliwe sposoby reagowania na sytuację, gdy kontakt jest już w danej ścieżce:
  • kontynuuj poprzednią ścieżkę i niezależnie zacznij nową
  • przerwij poprzednią ścieżkę i zacznij nową
  • kontynuuj poprzednią ścieżkę i nie zaczynaj nowej


(*) Uwaga: zasadniczą kwestią jest określenie momentu, od którego liczy się czas ustawiony w opcji “Wykonaj nie częściej niż raz na” oraz momentu, w którym zliczane jest wykonanie scenariusza w opcji “Maksymalna liczba wykonań scenariusza”. Tym momentem domyślnie i wspólnie dla obu opcji  jest połączenie występujące zaraz za inicjującym zdarzeniem w ścieżce, którą podróżuje kontakt. Należy mieć na uwadze, że dojście do tego połączenia jest możliwe, o ile zostały spełnione warunki określone w zdarzeniu (czyli kontakt kontynuuje swoją podróż w ścieżce).
Jeśli konieczne jest ręczne sterowanie wspomnianym momentem, należy użyć akcji “Oznacz wykonanie scenariusza” i umieścić ją w takich miejscach ścieżek, w których pożądane jest rozpoczęcie odliczania czasu dla opcji “Wykonaj nie częściej niż” oraz “Maksymalna liczba wykonań scenariusza”. Jeśli akcja ta zostanie użyta w scenariuszu choćby jednokrotnie – wyłączone jest domyślne działanie i użytkownik musi samodzielnie określić wszystkie momenty we wszystkich ścieżkach, w których chce odznaczyć wykonanie scenariusza.

Zdarzenia i warunki zdarzeń

Zdarzenia własne

W tej grupie pojawiają się zdarzenia własne zdefiniowane przez użytkownika (w sekcji Ustawienia). Warunki, które można nadać na zdarzenia własne zależne są od zdefiniowanych atrybutów danego zdarzenia własnego, które wystąpiło.

Warunki pozostałe

Aktualny czas Pozwala na sprawdzenie aktualnego czasu
Aktualny dzień
tygodnia
Pozwala na sprawdzenie aktualnego dnia tygodnia
Czy weekend Pozwala na sprawdzenie czy trwa weekend (czyli czy jest aktualnie sobota lub niedziela)
Wartość atrybutu Pozwala na sprawdzenie wartości dowolnego atrybutu kontaktu
Zidentyfikowany Pozwala na sprawdzenie czy kontakt jest zidentyfikowany
Opiekun Pozwala na sprawdzenie kto jest aktualnym opiekunem kontaktu
Status komunikacji Pozwala na sprawdzenie statusu komunikacji (e-mail, SMS oraz webpush) kontaktu
Tag Pozwala na sprawdzenie czy kontakt posiada określony tag
Punktacja tagu Pozwala na sprawdzenie czy kontakt posiada określoną punktację wybranego tagu
Najlepszy tag
z grupy
Pozwala na sprawdzenie, w którym tagu z danej grupy, kontakt posiada najwyższą punktację
Status w lejku Pozwala na sprawdzenie statusu kontaktu w wybranym lejku
Punktacja w lejku Pozwala na sprawdzenie punktacji kontaktu w wybranym lejku
Zmiana punktacji w lejku w okresie Pozwala na sprawdzenie jak zmieniła się punktacja kontaktu w wybranym lejku w ostatnich dniach
Otwarcie e-maila Pozwala na sprawdzenie czy kontakt otworzył określony e-mail
Kliknięcie w link w e-mailu Pozwala na sprawdzenie czy kontakt kliknął w dowolny link w określonym e-mailu
Koszyk Pozwala na sprawdzenie czy kontakt posiada coś w koszyku, jaka jest wartość oraz jaki jest wiek koszyka
Uczestnictwo
w teście
Pozwala na sprawdzenie czy kontakt bierze udział w teście oraz do jakiej grupy testowej należy
Timer Pozwala na sprawdzenie czy kontakt ma ustawiony określony (lub jakikolwiek) timer
Kliknął w link
zewnętrzny
Pozwala na sprawdzenie czy kontakt kliknął (i ile razy) w link na stronie internetowej podłączonej do YouLead, który
prowadził do innej strony internetowej (w innej domenie). Możliwe jest sprawdzenie czy kliknięcie miało miejsce w zadanym okresie.
Źródło pozyskania Pozwala na sprawdzenie ustawionego w kontakcie źródła pozyskania (słownik źródeł jest edytowalny w sekcji Ustawienia)

Akcje

Każda z opisanych niżej akcji posiada swoje parametry. Niektóre z parametrów stają się widoczne dopiero po określeniu wartości wcześniej widocznych parametrów. Do parametrów można przekazać konkretne wartości (np. wpisując je w pole tekstowe lub wybierając wartość z listy). W przypadku niektórych parametrów można nie określać konkretnej wartości, ale jako wartość przekazać wybrane pole ze zdarzenia inicjującego ścieżkę (aby przełączyć się z trybu wskazywania konkretnej wartości do trybu wyboru pola ze zdarzenia – należy kliknąć ikonkę pioruna umieszczoną obok parametru akcji).

Atrybut – zmień   Akcja zmienia wartość wybranego atrybutu dla kontaktu  
Opiekun – zmień Akcja zmienia opiekuna kontaktu.

Akcja pozwala na wskazanie konkretnego opiekuna z listy. Możliwe jest również wybranie opcji „Przypisz automatycznie”. W tym wypadku należy wskazać kolejkę, do której przypisani są potencjalni opiekunowie oraz sposób przydzielania. Możliwe sa następujące sposoby przydzielania (każdy z nich bierze pod uwagę tylko opiekunów, którzy nie są na urlopie):
 • Po równo – algorytm przydziela opiekuna tak, żeby każdy z potencjalnych opiekunów (w kolejce) miał w danym momencie możliwie tyle samo przypisanych kontaktów.
 • Na dzień – algorytm przydziela opiekuna tak, żeby w danym dniu przypisano tyle samo kontaktów do każdego z opiekunów z kolejki (nie jest istotne, ile w sumie kontaktów ma przypisany opiekun, liczą się przypisania w danym dniu).
 • Losowy – algorytm przydziela losowo opiekuna z kolejki. W dłuższym okresie widoczne jest, że w praktyce przypisania do opiekunów są mniej więcej w tej samej liczbie. W obrębie pojedynczych dni występują często różnice w liczbie przypisań, które zacierają się podczas analizy dłuższego okresu.
 • Karuzela – algorytm przydziela opiekunów z kolejki po kolei. Gdy przypisze kontakt do ostatniego opiekuna, zaczyna przydzielanie opiekunów od początku.
Status komunikacji – zmień   Akcja zmienia wybrany status komunikacji dla kontaktu  
Zgoda – dodaj   Akcja oznacza wyrażenie określonej zgody przez kontakt  
Zgoda – usuń   Akcja usuwa wyrażenie określonej zgody przez kontakt (jeśli taka zgoda była wyrażona)  
Tag – dodaj   Akcja dodaje tag z określonej grupy do kontaktu (nie wpływa na punktację tagu)  
Tag – usuń   Akcja usuwa określony tag z kontaktu (usunięcie tagu pociąga za sobą także wyzerowanie jego punktacji)  
Tag – zmień
punktację
 
Akcja zmienia punktację określonego tagu w kontakcie (jeśli tag nie był dodany do kontaktu – następuje jednocześnie jego dodanie)  
Lejek – zmień
status
 
Akcja zmienia status kontaktu w wybranym lejku
Lejek – zmień
punktację
 
Akcja zmienia punktację kontaktu w określonym lejku  
Lejek – zmień
opiekuna
 
Akcja zmienia opiekuna kontaktu w określonym lejku  
Email – wyślij   Akcja wysyła określony e-mail automatyczny do kontaktu (o ile kontakt posiada adres e-mail oraz status komunikacji e-mail jest ustawiony na Aktywny lub Do aktywacji (w tym przypadku wysyłany e-mail musi dodatkowo zawierać w treści
link aktywacyjny)  
Email
powiadomienie
 
Akcja wysyła określony e-mail automatyczny pod podany adres e-mail (lub do opiekuna kontaktu, w przypadku nieokreślenia adresu e-mail)  
SMS – wyślij   Akcja wysyła wiadomość SMS do kontaktu (o ile kontakt posiada numer telefonu oraz status komunikacji SMS jest
ustawiony na Aktywny)  
SMS – powiadomienie   Akcja wysyła wiadomość SMS na podany numer telefonu (lub do opiekuna kontaktu, w przypadku nieokreślenia
numeru telefonu)  
Webpush – wyślij   Akcja wysyła wiadomość webpush do kontaktu (o ile zasubskrybował on wcześniej powiadomienia webpush)  
Zadanie – dodaj   Akcja dodaje zadanie związane z kontaktem i przypisuje je do wybranego użytkownika (lub opiekuna kontaktu).
Zadanie może mieć określony typ oraz datę.  
Komentarz – dodaj   Akcja dodaje komentarz do kontaktu. Pozwala określić treść, autora oraz datę komentarza  
Timer – ustaw   Akcja ustawia określony timer (o określonym identyfikatorze) w kontakcie. Możliwe jest określenie czasu, po którym timer
ma zadzwonić, poprzez podanie lat, miesięcy, dni, godzin oraz minut, które mają upłynąć. W bardziej skomplikowanych przypadkach możliwe jest określenie dni i godzin roboczych, które powinny być brane pod uwagę podczas obliczania czasu
zadzwonienia timera oraz wskazanie określonej godziny, o które timer powinien zadzwonić.
Timer – usuń   Akcja usuwa z kontaktu timer o określonym identyfikatorze (o ile taki był ustawiony)
Znacznik – dodaj   Akcja dodaje do kontaktu określony znacznik (zdefiniowany w sekcji Ustawienia). Wszystkie zakupy klienta będą oznaczane tym znacznikiem do momentu wygaśnięcia znacznika (czas życia znacznika ustalany jest podczas jego definiowania)  
Źródło pozyskania – zmień   Akcja pozwala na zmianę źródła pozyskania w kontakcie (zgodnie ze słownikiem źródeł zdefiniowanym w sekcji Ustawienia)
Kontakt
anonimizuj
Akcja wykonuje anonimizację kontaktu, tzn. usuwa wszelkie dane osobowe, które dopisane są do kontaktu
(np. wypełnione formularze i atrybuty).  
Widok – uruchom Akcja uruchamia tzw widok, czyli fragment kodu zdefiniowanego w sekcji Ustawienia.
Zdarzenie własne – uruchom   Akcja wywołuje zdarzenie własne (zdefiniowane w sekcji Ustawienia)
Oznacz wykonanie scenariusza   Akcja używana w kontekście cappingu
Zaktualizowany 26 kwietnia 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły