1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Atrybucja i wpływ YouLead na sprzedaż

Atrybucja i wpływ YouLead na sprzedaż

YouLead podłączony do strony WWW sklepu internetowego (ecommerce) zwiększa sprzedaż w tym sklepie. Aby policzyć, jaki dokładnie był wpływ poszczególnych form komunikacji (e-maile, popupy, ramki rekomendacyjne, powiadomienia webpush) na sprzedaż stosuje się tzw. atrybucję.

Atrybucja to sposób analizy wygenerowanej sprzedaży, w którym określa się z jakimi formami komunikacji Kontakt miał styczność przed wykonaniem zakupu (touchpoints) i jaki był wpływ każdej z nich na finalny zakup. Wpływ ten jest określany jakąś częścią wartości finalnego zakupu.

Wpływ sprzedażowy różnych form komunikacji

Różne formy komunikacji wpływają na Kontakt zachęcając go do zakupu dłużej lub krócej. W modelu atrybucji stosowanym w YouLead przyjęto następujące czasy oddziaływania sprzedażowego:

  • każdy e-mail przez 72 godziny od kliknięcia
  • każde powiadomienie webpush przez 72 godziny od kliknięcia
  • każda ramka rekomendacji produktów przez 24 godziny od kliknięcia
  • wskazane ręcznie popupy przez 24 godziny od kliknięcia

Czas oddziaływania po kliknięciu w e-maila lub webpusha jest dłuższy niż czas oddziaływania po kliknięciu w ramkę rekomendacji lub popup. Przyjęto tak, ponieważ promowane są te formy komunikacji, które w ogóle sprowadzają Kontakt na stronę WWW (a tak działa właśnie e-mail i powiadomienie webpush).

Touchpoint

Touchpointem nazywamy kliknięcie w dowolną wygenerowaną przez YouLead formę komunikacji, które na ten moment ma wpływ na potencjalny zakup wykonany przez Kontakt w bliskiej przyszłości.

Przykład: jeśli 48 godzin temu Kontakt kliknął w e-mail wysłany przez YouLead (a zgodnie z wcześniejszym opisem, taki klik ma wpływ sprzedażowy przez 72 godziny ), to na ten moment to kliknięcie jest touchpointem tego Kontaktu. Touchpoint ten wygaśnie w ciągu 24 godzin, jednak na ten moment jest aktywny. Kontakt może być w danym momencie opisany wieloma touchpointami (np. jeśli 48 godzin temu klikał w e-mail A, 24 godziny temu klikał w e-mail B, a godzinę temu dodatkowo kliknął w powiadomienie webpush, to na ten moment Kontakt opisywany jest aż 3 touchpointami).

Wpływ touchpointów na zakup

Podczas zakupu wykonywanego przez Kontakt, każdy z aktywnych touchpointów (niezależnie od kolejności ich wystąpienia) ma jednakowy wpływ na zakup. W związku z tym przypisywana mu jest odpowiednia część wartości zakupu.

Przykład: jeśli w momencie zakupu Kontakt opisują 2 touchpointy (np. klik w e-mail sprzed 48 godzin i klik w popup sprzed 23 godzin) i Kontakt wykonuje zakup za 100 zł, to klikniętemu e-mailowi przypisane jest 50 zł jako wygenerowana sprzedaż. Analogiczna wartość, tj. 50 zł, zostaje przypisana do klikniętego popupu. Gdyby analogiczny zakup został dokonany 2 godziny później, do Kontaktu nie byłby już przypisany touchpoint związany z popupem (wygasłby 1 godzinę wcześniej) i cała wartość zakupu, tj. 100 zł , zostałaby zaliczona na poczet klikniętego e-maila.

Opisany wyżej model nie obejmuje ramek rekomendacyjnych, które rządzą się nieco innymi prawami.

Ramki rekomendacyjne i ich wpływ na zakup

Ramki rekomendacji to forma komunikacji różniąca się od pozostałych m.in. tym, że prezentuje określone produkty. Po kliknięciu w ramkę przez Kontakt wiadomo, którym dokładnie produktem Kontakt był zainteresowany. Można więc z większą precyzją sprawdzić, czy kliknięty produkt został następnie w niedalekiej przyszłości kupiony. Jeśli tak się stało, YouLead precyzyjnie zliczy (już nie na zasadzie podziału „po równo” między wszystkie touchpointy) jaką część zakupu wywołał klik w ramkę na podstawie wartości klikniętego i kupionego produktu.

Rozszerzając wcześniejszy opis dotyczący touchpointów można przyjąć, że kliki w ramki rekomendacji ustawiają touchpoint, ale tylko na określony, kliknięty produkt. Jeśli w zakupie znajdzie się ten produkt – touchpoint zostanie wzięty pod uwagę. Jeśli nie – touchpoint zostanie zignorowany.

Oczywiście możliwe są bardziej skomplikowane sytuacje, gdy w danym momencie w do Kontaktu dołączone są zarówno touchpointy bez przypisanych produktów (czyli dotyczące e-maili, powiadomień webpush i popupów) jak i touchpointy z przypisanymi produktami (dotyczące ramek). W takim wypadku wartość zakupu wynikająca z różnych produktów może się rozkładać pomiędzy różnymi touchpointami. Obrazuje to poniższy przykład:

W powyższym przykładzie widać, że w zakupie drugim i trzecim ramka partycypuje w wygenerowanej sprzedaży tylko w części dotyczącej produktu A, który został w tej ramce kliknięty. Warto też zauważyć, że w Zakupie 3 dokonano zaokrąglenia w popupie do wartości 59 zł tak, aby suma wartości wynikających z poszczególnych touchpointów zgadzała się z całkowitą wartością zakupu.

Niestandardowe touchpointy

W niektórych, rzadkich sytuacjach może zaistnieć potrzeba używania dodatkowych, niestandardowych touchpointów, dla których także ma być zliczany wpływ na sprzedaż. W takim wypadku należy zastosować tzw. Znacznik. Znaczniki dostępne są w sekcji Ustawienia > Znaczniki a ustawia się je stosując odpowiednią akcję w scenariuszach. Podczas definiowania Znacznika określa się m.in. czas jego wpływu sprzedażowego na Kontakt. Po uruchomieniu znaczniki działają na takiej samej zasadzie jak touchpointy dotyczące np. e-maili, tzn. nie mają przypisanego określonego produktu.

Uwaga: Znaczników niestandardowych należy używać tylko w uzasadnionych przypadkach, ponieważ ich użycie wpływa na atrybucję i może sztucznie obniżać obliczone wartości wpływu innych elementów na wygenerowaną sprzedaż.

Wartość wygenerowanej sprzedaży

Informacje o wygenerowanej sprzedaży można znaleźć w 2 miejscach. Pierwszym z nich jest Dasboard, sekcja Ecommerce. Jest to informacja zagregowana informująca jaka wartość sprzedaży została sumarycznie wygenerowana przez YouLead oraz na ile zakupów YouLead wywarł wpływ zgodnie z opisanymi zasadami atrybucji.

Drugim miejscem jest Raport o nazwie „Wygenerowana sprzedaż” dostępny w sekcji Raporty. Raport ten pokazuje szczegółowe informacje o sprzedaży wygenerowanej przez różne formy komunikacji w podziale na każdą z nich.

Zaktualizowany 12 kwietnia 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły